Medezeggenschapsraad

 

Medezeggenschap ouders: de medezeggenschapsraad (MR)

Veel ouders zijn betrokken bij het onderwijs van hun kind. Soms is dit door praktische hulp te bieden, soms door mee te praten en mee te beslissen over allerlei schoolzaken. Dit gebeurt tijdens een 6-tal MR-bijeenkomsten per schooljaar.Een MR is een medezeggenschapsraad, dat wil zeggen een raad die meepraat en meebeslist over ‘schoolse’ zaken (bijv. schoolgids, schoolplan, schoolondersteuningsprofiel). In de MR is zowel een afvaardiging van de ouders als van het personeel opgenomen.In een reglement is vastgelegd bij welke punten de MR instemmingsrecht of adviesrecht heeft.

 

De medezeggenschapsraad kent de volgende samenstelling:

Namens de ouders:
Mevrouw Maura Welter (Voorzitter)
Mevrouw Monique Groetelaers
Mevrouw Christine Bruijnen

Namens het schoolteam:
Mevrouw Ilonka Veerman
Mevrouw Carina Niessen

Wilt u iets kwijt aan de medezeggenschapsraad, spreek dan een MR-lid aan of stuur een e-mail naar medezeggenschapsraad@bsdepas.nl.

Ook op PRISMA-niveau is er een afvaardiging van meedenkende personeelsleden en ouders: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die zich bezighoudt met schooloverstijgende zaken.