Medezeggenschapsraad (MR)

In de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen drie ouders de oudergeleding van de MR en twee personeelsleden de PMR.

De raad heeft advies- en instemmingsrecht. Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad binnen stichting Prisma. Deze GMR treedt in overleg met het overkoepelend bestuur van Stichting Prisma. Afgevaardigden van de medezeggenschapsraden van de diverse scholen hebben zitting in de GMR.

De medezeggenschapsraad is een afvaardiging van ouders die in samenspraak met de directie en de leerkrachten overleggen over lopende zaken en toekomstige ontwikkelingen op binnen ons Kindcentrum.

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad worden in het begin van het schooljaar bekend gemaakt. De vergaderingen zijn openbaar. Heeft u interesse om deze avond bij te wonen, dan dient u dit vooraf bekend te maken en wordt er gekeken of de agenda dit toelaat.

Op het moment dat het laatste kind de school verlaat, maakt de ouder geen deel meer uit van de medezeggenschapsraad.

Binnen deze geleding worden onderwijskundige zaken besproken met als doel het onderwijs, zoals gegeven op Kindcentrum NatuurTalent, verder uit te bouwen en te verbeteren.

Heeft u onderwijskundige vragen of opmerkingen, dan kunt u deze via het volgende emailadres inbrengen; medezeggenschapsraad@kcnatuurtalent.nl

Binnen de Medezeggenschapsraad nemen onderstaande ouders zitting in de OMR:– Christine Bruijnen – Paulien Ramakers– Maura Welter

Namens de personeelsgeleding van de MR vertegenwoordigen Carina Niessen en Willeke Leistra de PMR.